Regulamin Karty Stałego Klienta – Sanatorium Kamienny Potok

Regulamin Karty Stałego Klienta

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Klienta wystawionej przez  Sanatorium Kamienny Potok w Sopocie. 
Karta Stałego Klienta daje prawo do otrzymania rabatu.

 

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Karty Stałego Klienta (zwanej dalej „Kartą”).
  2. Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2019 r.
  3. Wystawcą Karty jest Sanatorium Kamienny Potok, NIP 593 182 51 59
  4. Karta jest kartą imienną – w systemie sprzedaży widnieje imię i nazwisko jej posiadacza.
  5. Kartą może posługiwać się wyłącznie posiadacz Karty.
  6. Karta przeznaczona jest tylko dla klientów indywidualnych.
  7. Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie Karty oraz dowodu osobistego przed płatnością.
  8. Po opłaceniu pobytu nie ma możliwości uzyskania rabatu.
  9. Karta upoważnia do:

–  5% rabatu od trzeciego pobytu na każdy kolejny do dziewiątego włącznie*

–  8% rabatu od dziesiątego pobytu na każdy kolejny do czternastego włącznie*

– 10% rabatu od piętnastego pobytu na każdy kolejny*

* ilość pobytów liczona jest od roku 2014, które były rezerwowane i opłacone  w Sanatorium Kamienny Potok

9. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi

10. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą. Rabatów nie można wymienić na gotówkę. Karta upoważnia wyłącznie do otrzymania rabatu w wysokości wskazanej w pkt 8 na konkretny pobyt minimum tygodniowy (6 nocy)

11. Karta ważna bezterminowo.

12. Karta traci ważność, w momencie wycofania zgody na uczestnictwo w programie Stałego Klienta Sanatorium Kamienny Potok w Sopocie przez właściciela bądź zmianie na inną kartę.

13. Sanatorium Kamienny Potok zastrzegają sobie prawo do wyłączenia niektórych ofert, które będzie obejmował rabat wynikający z posiadania Karty (promocji first minute, last minute, super promocji, promocji).

14. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty lub jej posiadacza nie będzie honorowana.

15. Za wystawienie Karty bądź jej duplikatu nie jest pobierana opłata.

16. Wystawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty w przypadku, gdy jej właściciel świadomie udostępnia ją osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek lub innych korzyści wynikających z posiadania Karty.

17. Sanatorium Kamienny Potok zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Karty.

18, Posiadacz Karty ma prawo wglądu do swoich danych personalnych.

19. Dane osobowe przekazane przez posiadacza Karty w ankiecie informacyjnej przetwarzane są przez LAMAR zgodnie z postanowieniami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim